องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : Crusade of Fortune Slots Game
ผู้ตั้งกระทู้ : POLY22
IP : 184.22.207.234
อีเมล์ : dwngcanthrcaem454@gmail.com
วัน-เวลา : 17/08/64 - 16:00 น.
ข้อความ : The medieval crusades were a time of great courage, power play and reversals of fortune. Countless works of art and literature were inspired by this moment in history, and until today the popular media continues to be laced with the fantastic and magical myths that surround the era. This is the insight behind the game PG slot ( สล็อตพีจี ) Crusade of Fortune Slots.
This game of slots banks on the classic theme of the search for massive wealth and fortune by overcoming nearly impossible obstacles. The icons found in the game features middle-earth characters and symbols such as the Bright Wizard, the Ironbreaker, the Dwarf Hammerer, the High Elf, the War Hammer, Goblins, the Witch Hunter, Large Shield, Dwarf Shield and Chaos symbol.
The 5-reel, 20 payline and multi-coin game https://pg777th.com/ can earn players as much as 300,000 coins when they get lucky with the jackpot combination.
Get to know the mystical cast of character of Crusade of Fortune slotsgame, and understand how they can bring you great wealth at this modern times.
The Bright Wizard- the wild symbol. Wild symbols in a slot game pertain to the icon that can be substituted for other symbols for a player to achieve a winning combination per activated pay line.
The Dwarf Hammerer- the scatter symbol. In a slots machine game, PG slot ( สล็อตพีจี ) the scatter symbol pertains to the icon that can make a player win more through various ways:
a. Multiply player winnings: At least two Dwarf Hammerer can multiply a players bet two times to 200 times more than the original bet; the more scatter symbols seen on the reels, the more times the bet is multiplied.
b. Activate free spin rounds: Three or more Dwarf Hammerer symbols mean the player enjoys a Free Spin Bonus Round, paving more chances of winning, and getting opportunities to play a Battle Bonus Round Feature. Other values: 3 Dwarf Hammerer equals 10 free spins; 4 Dwarf Hammerer icons entitles players 20 free spins; 5 gives 30 free spins.
Special Rounds
Other ways for the player to multiply his chances of winning is through the special sounds. The Free Spin Bonus Round enables all winnings to be equivalent to thrice its amount. During this round, when at least three scatter symbols appear, the player will again get free additional spins. It is only upon reaching this round, and getting at least three Orcs Bonus symbol on an activated payline, that a player can activate the Battle Bonus Round.
The Battle Bonus Round is probably the most entertaining round. Players are virtually handed their own swords, which they must use to carry a duel with an orc. Successful attacks and cunning parries are rewarded coin prizes.
<a href="https://pg777th.com/rel="dofollow"> #PG SLOT </a>
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :  
กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
 
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550