องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
สาระน่ารู้
 

 
 โรคไข้หวัดใหญ่ 2562 <13/02/62>

           ด้วยสถานการณ์ในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 มกราคม – 24 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยจำนวน 1,726 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 107.69 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งในปัจจุบันยังพบการเกิดของโรคเป็นกลุ่มก้อนในสถานศึกษา ห้างร้าน สถานประกอบการ จำนวนหลายแห่ง เนื่องจากด้วยสภาพอากาศ และขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  ดังนั้น ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงรายละเอียดของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีป้องกันมีอะไรบ้าง        โรคไข้หวัดใหญ่ 23_572_1 (2).pdf (487 KB.) 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550