:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
สำนักปลัด
นางสาวยุพิน ผุดผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการ หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุพิน ผุดผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชฐานิดา แสนสุทธิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ลองวิลัย
นิติกรปฏิบัติการ
นางทัศนีย์ ชนะวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชาญณรงค์ จินตนา
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นายสมพงษ์ พรมเมืองยอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมเมืองยอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐพล จินตนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปริญญา รินยานะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสาธารณสุข)
นาย...
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)
นางสาวกนกวรรณ ปันทะนันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานพัฒนาชุมชน)
นายศักชัย ดาววงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสาธารณสุข/งานเกษตร)
นางศรุดา ขัตติวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)
นางคำใส ทาคำแปง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานเกษตร)