:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
สำนักปลัด
น.ส.สุธีรา ปันดงเขียว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุพิน ผุดผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชฐานิดา แสนสุทธิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ลองวิลัย
นิติกรชำนาญการ
นายวรัชญ์พงศ์ จันทร์เพ็ญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางทัศนีย์ ชนะวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประดิษฐ์ วีรภัทร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายชาญณรงค์ จินตนา
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นายสมพงษ์ พรมเมืองยอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมเมืองยอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐพล จินตนา
พนักงานจ้างทั่วไป (คนขับรถฯ)