:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
081 - 9528380
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)