:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร 0819528380
นางสาวอรพา จักร์แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 053-368405
นางสาวดรุณวรรณ์ เสมอใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 053-368405
นายเฉลิมเกียรติ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 053-368405 ต่อ 107
นายพงษ์ศักดิ์ เดชปันคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 053-368405