:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร 0819528380
น.ส.สุธีรา ปันดงเขียว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 053-368405
นางภัทรานิษฐ์ เสนาธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 053-368405
นายเฉลิมเกียรติ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 053-368405 ต่อ 107
นายพงษ์ศักดิ์ เดชปันคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 053-368405