:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
ข้อมูลผู้บริหาร
นายเดช กันทะวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร.080-0333905
นายอินสวน อินทะมาตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร 083-8628980
นายมานพ อุเต็ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
087-7091624
นายบุญเสริม เป็งคำตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 090-9953296