:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
กองช่าง
นายเฉลิมเกียรติ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกาณฑ์ เกษรบัวขาว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศุภเกียรติ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนจักรกลเบา