:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
กองคลัง
นางภัทรานิษฐ์ เสนาธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
091-4796195
นางครัชราภรณ์ แช่มเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์ แพทย์เจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวราภรณ์ แม็คเพอร์สัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวจารุวรรณ บรรโณภาส
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้