:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
สมาชิกสภาอบต.
นายสนิท พงษ์มอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร 086-1866252
นายสมาน ดวงนุรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร 089-4320609
นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โทร 081-9528380
นายลพ คำฟู
สมาชิกสภาอบต.สบแม่ข่า หมู่ที่ 1
โทร 089-6378568
นายบรรยง เหมาลา
สมาชิกสภาอบต.สบแม่ข่า หมู่ที่ 1
โทร 091-7840553
นายบรรเจิด ไชยดวงคำ
สมาชิกสภาอบต.สบแม่ข่า หมู่ที่ 2
โทร 087-1852046
นายมานพ สุวงค์
สมาชิกสภา อบต.สบแม่ข่า หมู่ที่ 3
โทร 083-5810731