องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา <16/02/59>

สรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอบต. (ระยะที่ 2)228_347_บัญชีชื่อขายแบบ.pdf (767 KB.)สอบราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต. อาคารคสล.2 ชั้น <01/02/59>
ประกาศสอบราคา 171_245_procurement.doc (72 KB.)
171_246_1_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.doc (32 KB.)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสบแม่ข่า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16.50 เมตร <03/07/58>

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสบแม่ข่า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย162_156_internet 1.doc (114 KB.)
ปร.4, ปร 5 162_157_IMG.pdf (570 KB.)
ปร4,ปร5 162_158_IMG_0001.pdf (634 KB.)
ปร4 ,ปร5 162_159_IMG_0002.pdf (801 KB.)
ปร4,ปร5 162_160_IMG_0003.pdf (894 KB.)
ปร4,ปร5 162_161_IMG_0004.pdf (777 KB.)
ปร4,ปร5 162_162_IMG_0005.pdf (855 KB.)
ปร4 ,ปร5 162_163_IMG_0006.pdf (962 KB.)
ปร4 ,ปร5 162_164_IMG_0007.pdf (773 KB.)
บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ 162_254_IMG_0006.pdf (684 KB.)
ทะเบียนรับซองสอบราคา 162_255_IMG_0005.pdf (600 KB.)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา 162_256_IMG_0004.pdf (610 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สบแม่ข่า <28/04/58>

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.สบแม่ข่า อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร จำนวน 1 หลังประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สบแม่ข่า 135_131_ประกาศสอบราคา.doc (71 KB.)
บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ 135_247_IMG_0001.pdf (744 KB.)
ทะเบียนรับซองสอบราคา 135_248_IMG_0002.pdf (739 KB.)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา 135_249_IMG_0003.pdf (677 KB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก้อสร้าง 135_284_1_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.doc (33 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) <12/03/58>

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สถ.ศพด.1 กรมส่งเสริมฯ (ครั้งที่ 2)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) 134_130_ประกาศสอบราคา.doc (72 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550