องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งดวงโคมส่องสว่างภายในสนามกีฬาบ้านวังศรี <11/10/55>

โครงการจ้างเหมาติดตั้งดวงโคมส่องสว่างภายในสนามกีฬาบ้านวังศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสบแม่ข่า รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโครงการจ้างเหมาติดตั้งดวงโคมส่องสว่างภายในสนามกีฬาบ้านวังศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสบแม่ข่า รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 96_87_internet.doc (49 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ <02/10/55>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ราคากลาง 49,000.- บาท / เดือน (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 95_86_internet.doc (51 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. <19/09/55>

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 ต.สันผักหวาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. 94_85_internet.doc (49 KB.)จ้างเหมาสอบราคา จำนวน 2 โครงการ <10/08/55>

จ้างเหมาสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้งและจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำ คสล.หมู่ที่ 5จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 93_83_Internet.doc (50 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ <30/03/55>

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ ,หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา และโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13  


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550