องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 <09/06/63>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 425_739_Binder23_compressed.pdf (781 KB.)ประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.3 ซอย 3 <13/04/63>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 424_737_Binder 22.pdf (4.45 MB.)รายงานผลการจัดซื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 <13/11/62>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 426_740_Binde24.pdf (4.99 MB.)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 <08/10/62>
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 423_736_Binder 21_compressed.pdf (1.86 MB.)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ชนิด คสล.2ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร (ระยะที่ 5 ) (ครั้งที่2) <29/03/62>

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ชนืด คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร (ระยะที่ 5) ครั้งที่ 2ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น (ระยะที่ 5) ครั้งที่ 2 357_586_ประกาศ (1).pdf (1.24 MB.)
357_587_ประกาศ (2).pdf (1.07 MB.)
357_589_1.pdf (120 KB.)
357_590_2.pdf (130 KB.)
357_591_3.pdf (164 KB.)
357_592_4.pdf (100 KB.)
357_593_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ครั้งที่2).pdf (76 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550