องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าเรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย และกรอบรายการในแบบพิ <01/10/61>
312_458_ประกาศ 001.jpg (961 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบ <01/10/61>
313_459_ประกาศ 002.jpg (991 KB.)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.สบแม่ข่า สังกัดกองคลัง <14/09/61>
335_548_2.pdf (46 KB.)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.สบแม่ข่า สังกัดกองช่าง <14/09/61>
336_551_4.pdf (42 KB.)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.สบแม่ข่่่า สังกัดกองการศึกษา <14/09/61>
337_550_3.pdf (49 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550