องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แผนการจัดหาพัสดุปี 2559 <15/10/59>
แผนการจัดหาพัสดุปี2558 169_227_IMG.pdf (250 KB.)
169_228_IMG_0001.pdf (490 KB.)
169_229_IMG_0002.pdf (585 KB.)
169_230_IMG_0003.jpg (1.48 MB.)
169_231_IMG_0004.pdf (575 KB.)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <21/09/59>
1.รายละเอียดคำแถลง 206_287_1.pdf (50 KB.)
2 .คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายรับ) 206_288_2.pdf (25 KB.)
3. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) 206_289_3.pdf (31 KB.)
4. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งตามด้าน) 206_290_4.pdf (25 KB.)
5.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งตามแผนงาน) 206_291_5.pdf (30 KB.)
6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 206_292_6.pdf (72 KB.)
7.รายงานประมาณการรายรับ 206_293_7.pdf (59 KB.)
8.รายงานประมาณการรายจ่าย 206_294_8.pdf (229 KB.)
9.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 206_295_9.pdf (84 KB.)
10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 206_296_10.pdf (84 KB.)
ประกาศ 206_298_pragas.pdf (193 KB.)เชิญร่วมกันออกเสียงประชามติ <26/07/59>

7 สิงหานี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ โดย บัตรออกเสียงมี 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่รัฐสภาจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี
อย่าลืม!! 7 สิงหาคม 2559 นี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.สรุปย่อสาระสำคัญ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง <25/07/59>

สรุปย่อสาระสำคัญ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง
"ออกเสียงประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.แผ่นพับให้ความรู้เรื่องเอดส์ <01/03/59>

โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงทำให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ทำให้อาการจะรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันโรคเอดส์มีการตรวจพบทั่วโลก และประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่างน้อย 25 ล้านคน ตั้งแต่ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นับเป็นโรคที่มีอันตรายสูงโรคหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ฯลฯแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องเอดส์ 203_286_HIV.pdf (151 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550