องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญร่วมกันออกเสียงประชามติ <26/07/59>

7 สิงหานี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ โดย บัตรออกเสียงมี 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่รัฐสภาจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี
อย่าลืม!! 7 สิงหาคม 2559 นี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.สรุปย่อสาระสำคัญ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง <25/07/59>

สรุปย่อสาระสำคัญ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง
"ออกเสียงประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.แผ่นพับให้ความรู้เรื่องเอดส์ <01/03/59>

โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงทำให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ทำให้อาการจะรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันโรคเอดส์มีการตรวจพบทั่วโลก และประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่างน้อย 25 ล้านคน ตั้งแต่ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นับเป็นโรคที่มีอันตรายสูงโรคหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ฯลฯแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องเอดส์ 203_286_HIV.pdf (151 KB.)ขั้นตอนการรับมือ ซึ่งกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" <16/02/59>

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 เมษายน 2559 ขั้นตอนการรับมือ ซึ่งกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับแจ้งจาก จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเชิงป้องกัน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559) โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการด้วยการชิงเผาและทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า
2. ขั้นตอนการรับมือ (ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 เมษายน 2559) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที ในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด
3. ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ 16 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยการร่วมทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่เหนือเขื่อนอ่างเก็บน้าทุกแห่ง เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย
จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการทำ 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 เมษายน 2559 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236, 099-3751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <25/01/59>
1ปกหน้า-ปกหลัง 207_299_01 pnpl.pdf (756 KB.)
2.สารบัญ 207_301_02SLB.pdf (36 KB.)
3.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร 207_302_03 NHICT.pdf (118 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550