องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <12/09/61>
1.รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ 309_446_1.pdf (66 KB.)
2. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายรับ) 309_447_2.pdf (148 KB.)
3. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) 309_448_3.pdf (52 KB.)
4.รายละเอียดบันทึกหลักการเหตุผล(แบ่งตามด้าน) 309_449_4.pdf (130 KB.)
5.รายละอียดบันทึกหลักการเหตุผล(แบ่งตามแผน) 309_450_5.pdf (238 KB.)
6.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 309_451_6.pdf (228 KB.)
7. รายงานประมาณการรายรับ 309_452_7.pdf (205 KB.)
8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 309_453_8.pdf (121 KB.)
9. รายงานประมาณการรายจ่าย 309_454_9.pdf (977 KB.)
10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 309_455_10.pdf (1.07 MB.)
11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 309_456_11.pdf (353 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 <25/07/61>
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 302_443_111.pdf (525 KB.)การพ่นหมอกควัน <18/05/61>

วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบล สบแม่ข่า ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประกอบกับในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้นในเด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ มิได้เกิดการแพร่ระบาดเฉพาะฤดูฝนอย่างที่พบมาในอดีต จึงต้องทำการลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่ารู้ทันเอดส์ (AIDS) <30/04/61>

โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร
เชื้อไวรัสเอดส์ หรือ HIV [Human Immunodeficiency Virus] สามารถแบ่งตัวในเซลล์ของคน เช่น เม็ดเลือดขาว เซลล์สมอง เมื่อติดเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิต้านทาน [Antibody] ต่อต้านเชื้อไวรัส แต่ไม่สามารถกำจัดให้หมดไป เชื้อยังคงอยู่ในเม็ดเลือด และแพร่ต่อไปได้ และจะไปทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการควบคุมการทำงาน ของระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้ภูมิต้านทานลดลง

ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์
1. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่
2. ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา
3. ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตน จะมีพฤติกรรมเสี่ยง
4. ผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งของแม่ และลูก
5. ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุน เรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ (บางประเทศ)

ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์
โรคเอดส์ไม่ติดกันได้ง่ายๆ ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์มีหลายประการ คือ
(1) ปริมาณเชื้อเอดส์ หากได้รับเชื้อมากโอกาสติดโรคก็มากไปด้วย เชื้อเอดส์มีมากที่สุดในเลือด รองลงมา คือ น้ำอสุจิ และน้ำในช่องคลอด
(2) การมีบาดแผล เพราะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ทำให้ติดโรคได้ง่ายขึ้น
(3) การติดเชื้ออื่นๆ ได้แก่ การเป็นกามโรคบางชนิด เช่น แผลริมอ่อน แผลเริมทำให้มีเม็ดเลือดขาว อยู่ที่แผลจำนวนมาก พร้อมจะรับเชื้อได้โดยง่าย และเป็นหนทางให้เชื้อเอดส์ เข้าสู่แผลได้ง่ายขึ้น
(4) จำนวนครั้งของการสัมผัส การสัมผัสเชื้อโรคบ่อย จะมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นไปด้วย
(5) สุขภาพของผู้รับเชื้อ ถ้าไปสัมผัสเชื้อเอดส์ในขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรง ก็จะมีโอกาสรับเชื้อได้ง่ายขึ้น

เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร
ผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่ควรวิตกกังวลเกินไป ผู้ที่ยังไม่มีอาการ สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่มีอาการแล้ว ถ้าดูแลสุขภาพให้ดี ไม่มีโรคแทรกซ้อนก็จะมีชีวิตยืนยาว ไปได้อีกหลายปี และในอนาคตอาจจะมีการค้นพบยา ที่สามารถรักษาโรคเอดส์ได้

ข้อควรปฎิบบัติสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้สารอาหารครบถ้วน
2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3. หากมีเพศสัมพันธ์ ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรับ หรือแพร่เชื้อเอดส์
4. งดสิ่งเสพติดทุกชนิด
5. งดบริจาคเลือด หรืออวัยวะ
6. ไม่ควรตั้งครรภ์ เพราะอาจจะถ่ายทอดเชื้อให้ลูกได้ 30 %
7. ทำจิตใจให้สงบ เช่น การฝึกสมาธิ
8. อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 <18/04/61>
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 276_414_1.pdf (209 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550