องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แผนการจัดหาพัสดุปี 2559 <15/10/59>
แผนการจัดหาพัสดุปี2558 169_227_IMG.pdf (250 KB.)
169_228_IMG_0001.pdf (490 KB.)
169_229_IMG_0002.pdf (585 KB.)
169_230_IMG_0003.jpg (1.48 MB.)
169_231_IMG_0004.pdf (575 KB.)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <21/09/59>
1.รายละเอียดคำแถลง 206_287_1.pdf (50 KB.)
2 .คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายรับ) 206_288_2.pdf (25 KB.)
3. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) 206_289_3.pdf (31 KB.)
4. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งตามด้าน) 206_290_4.pdf (25 KB.)
5.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งตามแผนงาน) 206_291_5.pdf (30 KB.)
6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 206_292_6.pdf (72 KB.)
7.รายงานประมาณการรายรับ 206_293_7.pdf (59 KB.)
8.รายงานประมาณการรายจ่าย 206_294_8.pdf (229 KB.)
9.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 206_295_9.pdf (84 KB.)
10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 206_296_10.pdf (84 KB.)
ประกาศ 206_298_pragas.pdf (193 KB.)เชิญร่วมกันออกเสียงประชามติ <26/07/59>

7 สิงหานี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ โดย บัตรออกเสียงมี 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่รัฐสภาจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี
อย่าลืม!! 7 สิงหาคม 2559 นี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.สรุปย่อสาระสำคัญ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง <25/07/59>

สรุปย่อสาระสำคัญ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง
"ออกเสียงประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.ขั้นตอนการรับมือ ซึ่งกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" <16/02/59>

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 เมษายน 2559 ขั้นตอนการรับมือ ซึ่งกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับแจ้งจาก จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเชิงป้องกัน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559) โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการด้วยการชิงเผาและทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า
2. ขั้นตอนการรับมือ (ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 เมษายน 2559) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที ในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด
3. ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ 16 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยการร่วมทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่เหนือเขื่อนอ่างเก็บน้าทุกแห่ง เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย
จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการทำ 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 เมษายน 2559 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236, 099-3751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550