องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การกำหนดระยะแล้วเสร็จของงาน <01/04/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดทำประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลการปฏิบัตราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ125_121_IMG_0001.pdf ()
125_122_IMG_0001.pdf ()เชิญร่วมรับฟังวิธีการแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่น <06/09/54>

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จะได้จัดประชุมผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กวัยรุ่นช่วงมัธยม ถึงระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

ในกิจกรรมครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้เรียนเชิญอาจารย์ด้านจิตวิทยาของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ปัญหาเด็กติดเพื่อน ติดเกมส์ หรือการพูดจากร้าวร้าว การแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไป

หากผู้ปกครองท่านใด สนใจอยากร่วมรับฟังแนวทางการแก้ปัญหา และรับฟังข้อมูลด้านเด็กวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรม ปัญหา ของบุตรหลาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมได้ ตามวันและเวลาที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะคะรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล <03/08/54>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า รับสมัครเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 - 4 ขวบ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า

ท่านที่ประสงค์นำบุตรหลานเข้ามารับบริการเตรียมความพร้อมให้เตรียมสำเนาเอกสารสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน มากรอกใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า

ทั้งนี้เด็กที่จะนำมาเข้ารับบริการของ ศพด.สบแม่ข่า ต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยในเขตตำบลสบแม่ข่าติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ต้องการรายละเอียด สอบถามได้ที่ ศพด.สบแม่ข่า หรือที่ ส่วนการศึกษาฯ อบต.สบแม่ข่า โทร 053-368-405 หรือ 053-368-006

งานประชาสัมพันธ์ ส่วนการศึกษาฯ อบต.สบแม่ข่ารับสมัครนักศึกษารับทุน มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ <19/04/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับจัดสรรโควต้า นักศึกษา โครงการ "นอร์ท - เชียงใหม่ พัฒนาเยาวชนไทยคืนสู่ถิ่น" ๑ ราย

เพื่อให้การคัดสรรเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา เยาวชนผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ติดต่อยื่นขอใบสมัครได้ที่ ส่วนการศึกษาฯ อบต.สบแม่ข่า
๑. ผู้ที่จบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
๒. ผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยในปีที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๔. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตตำบลสบแม่ข่า

หากนักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะขอรับทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโควต้าตำบลสบแม่ข่า ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔เชิญร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่องการจัดเก็บขยะ <01/09/53>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้มีโครงการจัดเก็บขยะในตำบลสบแม่ข่า เพื่อลดปัญหาขยะไม่มีที่ทิ้ง และเผาทำลายไม่ได้นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการดำเนินการตามตารางการออกชี้แจงประชาสัมพันธ์ในแต่ละหมู่บ้านที่แนบมาท้ายนี้นะค่ะ


งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550