องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <25/11/59>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <07/11/59>
แผนการจัดหาพัสดุปี 2559 <15/10/59>
แผนการจัดหาพัสดุปี2558 169_227_IMG.pdf (250 KB.)
169_228_IMG_0001.pdf (490 KB.)
169_229_IMG_0002.pdf (585 KB.)
169_230_IMG_0003.jpg (1.48 MB.)
169_231_IMG_0004.pdf (575 KB.)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <21/09/59>
1.รายละเอียดคำแถลง 206_287_1.pdf (50 KB.)
2 .คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายรับ) 206_288_2.pdf (25 KB.)
3. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) 206_289_3.pdf (31 KB.)
4. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งตามด้าน) 206_290_4.pdf (25 KB.)
5.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งตามแผนงาน) 206_291_5.pdf (30 KB.)
6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 206_292_6.pdf (72 KB.)
7.รายงานประมาณการรายรับ 206_293_7.pdf (59 KB.)
8.รายงานประมาณการรายจ่าย 206_294_8.pdf (229 KB.)
9.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 206_295_9.pdf (84 KB.)
10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 206_296_10.pdf (84 KB.)
ประกาศ 206_298_pragas.pdf (193 KB.)เชิญร่วมกันออกเสียงประชามติ <26/07/59>

7 สิงหานี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ โดย บัตรออกเสียงมี 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่รัฐสภาจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี
อย่าลืม!! 7 สิงหาคม 2559 นี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550