องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

การจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้า <08/02/60>

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ นำสินค้ามาจำหน่าย บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 <07/02/60>
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <24/01/60>

วันที่ 20 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้รับการตรวจสอบการดำเนินการด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศเทศกาลปีใหม่ 2560 <04/01/60>

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ปฏิบัติการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ 4 แยกตลาดน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2560 <01/01/60>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550