องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแม่ข่า <14/12/61>

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาคลองแม่ข่าในระดับพื้นที่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดคู่มือปฏิบัิติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <12/12/61>

แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2561 <29/11/61>

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <29/11/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นผู้ที่มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 2 กันยายน พ.ศ.2502 -
1 กันยายน 2503)หรือผู้ที่ย้ายที่อยู่มาใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ของทุกปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ในวัน เวลาราชการการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application Google Forms เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ <26/11/61>

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550