องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอขอบคุณ อบจ.เชียงใหม่ นำโดย ท่าน สจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ได้นำเครื่องเป่ามาช่วยเป่าล้างทำความสะอาดท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ณ บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 <08/09/64>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ <31/08/64>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 553_938_003.pdf (1.89 MB.)จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <28/06/64>
509_885_2.pdf (153 KB.)มอบแอลกอฮอร์ให้กับกลุ่มเสี่ยง <23/04/64>

เจ้าหน้าที่ อบต.สบแม่ข่า พร้อมด้วยอาสาบริบาลท้องถิ่น ดำเนินการแจกแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวให้กับกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19เชิญชวนเยี่ยมชมอุโมงค์ต้นราชพฤกษ์ <23/04/64>

เชิญชวนเยี่ยมชมอุโมงค์ต้นราชพฤกษ์ ถนนสายท่าขี้เหล็ก (บ้านถวาย - ตลาดน้ำโท้ง) บริเวณซุ้มประตูเข้าสู่ตำบลสบแม่ข่าระยะทาง 2 กิโลเมตร
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550