:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต
          ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหางดง โดยระยะห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

-  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลป่าแดด
-  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลขัวมุง และดอนแก้ว
-  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านแหวน สันผักหวาน และขุนคง
-  ทิศใต้ ติดต่อตำบลขุนคง

 

เนื้อที่
          ตำบลสบแม่ข่ามีเนื้อที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
          ตำบลสบแม่ข่า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่ข่า และแม่น้ำปิง ไหลผ่านติดทางตะวันออกของตำบล ไม่มีพื้นที่ป่า เหมาะสำหรับปลูกพืชระยะสั้น


แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำของตำบลสบแม่ข่า ได้แก่
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่ข่า
ชลประทานแม่แตง

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านท่าขี้ควาย (บ้านวังศรี)
หมู่ที่ 2  บ้านน้ำโท้ง
หมู่ที่ 3  บ้านเกาะ
หมู่ที่ 4  บ้านท่าศาลา
หมู่ที่ 5  บ้านหนองคำ

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น      2,435  คน
ประชากรชาย                   1,245  คน
ประชากรหญิง                 1,190  คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย  541 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
         อาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่รับจ้างนอกตำบลและทำการเพาะปลูก

สถานที่ท่องเที่ยว
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ 
หมู่ที่  3  ลำไยต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4  วัดพระเจ้าอมลิ้น ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา

สภาพทางสังคม
การศึกษา
ตำบลสบแม่ข่า มีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านวังศรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย
นอกจากนี้ยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ศาสนา
ราษฏรใน ตำบลสบแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในตำบลสบแม่ข่ามีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง คือ
 1.  วัดรัตนอารามใหม่  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  1  บ้านท่าขี้ควาย
 2.  วัดศรีวารีสถาน  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  2  บ้านน้ำโท้ง
 3.  วัดไชยสถาน   ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  3  บ้านเกาะ
 4.  สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  4  บ้านท่าศาลา
 5.  วัดจันทราวาส  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  5  บ้านหนองคำ

การสาธารณสุข
         มีจำนวน 1 แห่งคือ สถานีอนามัยประจำตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีตู้ยามประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง

การบริการพื้นฐาน
มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน
มีถนนคอนกรีตเกือบเต็มพื้นที่