:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

10 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 10  พฤษภาคม 2565  
เวลา 09.00  น.  นำโดย นายเดช  กันทะวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปี  2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร