:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า โดยได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 25

21 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่  21  มิถุนายน  2565  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า นายเดช  กันทะวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า  โดยได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2565) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  5/2565) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) ฉบับทบทวนปี  2565 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร