:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ข้อ 77 (5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน

29 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_141_43_24_961.pdf