:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566)

15 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
นายเดช กันทะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอบต.สบแม่ข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต. ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และเพื่อให้ประชาชน ร่วมกันคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร