องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
 
รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปี 2558 1.ปกหน้าหลัง รายงานประจำปี 57_276_1.pdf (7.66 MB.)
2.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 57_277_2.pdf (6.03 MB.)
3.สรุปผลการดำเนินงาน (รายรับรายจ่าย)ปี2558 57_278_3..pdf (2.18 MB.)
4.ข้อมูลพนักงาน และกิจกรรมสำนักปลัด 57_279_4.pdf (7.31 MB.)
5.ข้อมูลพนักงาน และกิจกรรมกองคลัง 57_280_5.pdf (5.83 MB.)
6.ข้อมูลพนักงาน และกิจกรรมกองช่าง 57_281_6.pdf (4.82 MB.)
7.ข้อมูลพนักงาน และกิจกรรมส่วนการศึกษา 57_282_7.pdf (7.68 MB.)
8.แหล่งท่องเที่ยว และแผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน 57_283_8.pdf (3.57 MB.)


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550