องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
 แผนภูมิขั้นตอนกองคลัง 47_257_0101101.pdf (417 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนกองช่าง 47_267_0101102.pdf (420 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงขอจัดตั้งตลาด 47_268_0101103.pdf (152 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 47_269_0101104.pdf (44 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ 47_270_0101105.pdf (150 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ 47_271_0101106.pdf (147 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 47_272_0101107.pdf (157 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 47_273_0101108.pdf (109 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการสนับสนุนไฟกิ่งสาธารณะ 47_274_0101109.pdf (102 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการด้านสาธารณภัย 47_275_0101110.pdf (125 KB.)
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุขริตของเจ้าหน้าที่ 47_611_5 001.pdf (1.10 MB.)


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550