องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 45_166_1901.pdf (127 KB.)
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด. 45_167_1902.pdf (146 KB.)
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 45_168_1903.pdf (149 KB.)
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 45_169_1904.pdf (146 KB.)
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45_170_1905.pdf (159 KB.)
6.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 45_171_1906.pdf (131 KB.)
7.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด. 45_172_1907.pdf (153 KB.)
8.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 45_173_1908.pdf (150 KB.)
9.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 45_174_1909.pdf (148 KB.)
10.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45_175_1910.pdf (163 KB.)
11.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 45_176_1911.pdf (162 KB.)
12.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 45_177_1912.pdf (159 KB.)
13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 45_178_1913.pdf (154 KB.)
14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 45_179_1914.pdf (159 KB.)
15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 45_180_1915.pdf (154 KB.)
16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล. 45_181_1916.pdf (155 KB.)
17.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 45_182_1917.pdf (126 KB.)
18.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 45_183_1918.pdf (135 KB.)
19.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 45_184_1919.pdf (142 KB.)
20.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 45_185_1920.pdf (169 KB.)
21.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 45_186_1921.pdf (140 KB.)
22.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 45_187_1922.pdf (144 KB.)
23.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 45_188_1923.pdf (169 KB.)
24.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง. 45_189_1924.pdf (126 KB.)
25.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 45_190_1925.pdf (136 KB.)
26.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 45_191_1926.pdf (150 KB.)
27.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 45_192_1927.pdf (156 KB.)
28.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 45_193_1928.pdf (148 KB.)
29.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริษัทจำกัด และบริษัท 45_194_1929.pdf (154 KB.)
30.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า. 45_195_1930.pdf (152 KB.)
31.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา. 45_196_1931.pdf (141 KB.)
32.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 45_197_1932.pdf (153 KB.)
33.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 45_198_1933.pdf (145 KB.)
34.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา. 45_199_1934.pdf (142 KB.)
35.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริษัทจำกัด 45_200_1935.pdf (140 KB.)
36.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 45_201_1936.pdf (140 KB.)
37.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_202_1937.pdf (169 KB.)
38.การแจ้งขุดดิน 45_203_1938.pdf (138 KB.)
39.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_204_1939.pdf (145 KB.)
40.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_205_1940.pdf (173 KB.)
41.การแจ้งถมดิน 45_206_1941.pdf (137 KB.)
42.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_208_1942.pdf (145 KB.)
43.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 45_209_1943.pdf (168 KB.)
44.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 45_210_1944.pdf (140 KB.)
45.การรับชำระภาษีป้าย 45_211_1945.pdf (138 KB.)
46.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน. 45_212_1946.pdf (134 KB.)
47.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 45_213_1947.pdf (132 KB.)
48.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 45_214_1948.pdf (141 KB.)
49.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29 (1) 45_215_1949.pdf (160 KB.)
50.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29 45_216_1950.pdf (160 KB.)


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550