องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
สถิติรายได้
 

 

ข้อมูลสถิติรายรับ-รายจ่ายของ อบต.สบแม่ข่า

โปรดคลิกดูรายละเอียดที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

****************************************
งบรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2549 29_1_income_expense.pdf (88 KB.)
29_11_ข้อบัญญัติตำบล.doc (20 KB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2561 29_659_October 2561.pdf (2.17 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 29_661_November 2561.pdf (2.17 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2561 29_664_December 2561.pdf (2.17 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2562 29_666_January 2562.pdf (1.99 MB.)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 29_668_finance 1.pdf (2.08 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29_670_February 2562.pdf (2.13 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2562 29_672_March 2562.pdf (2.15 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2562 29_674_April 2562.pdf (2.22 MB.)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 29_676_finance 2.pdf (2.09 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29_678_May 2562.pdf (2.21 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2562 29_680_June 2562.pdf (2.20 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562 29_682_July 2562.pdf (2.08 MB.)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 29_684_finance 3.pdf (2.10 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 29_686_August 2562.pdf (1.95 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 29_688_September 2562.pdf (2.10 MB.)


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550