องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
         
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลสบแม่ข่าขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ประวัติความเป็นมาตำบลสบแม่ข่า
         
ตำบลสบแม่ข่า เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า สบแม่ข่า”  มาจากการที่น้ำแม่ข่าไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำปิง จึงกลายเป็นตำบลสบแม่ข่า

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต
         
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหางดง โดยระยะห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

-  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลป่าแดด
-  
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลขัวมุง และดอนแก้ว
-  
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านแหวน สันผักหวาน และขุนคง
-  
ทิศใต้ ติดต่อตำบลขุนคง

วิสัยทัศน์ (Vision)
สิ่งแวดล้อมดี  มีวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พาเศรษฐกิจพอเพียง

-  
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
-  กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
-  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-  ประชาชนมีช่องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-  เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย พร้อมทั้งได้รับการสืบสานและพัฒนาตามยุคสมัยอย่างเหมาะสม
-  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย และให้ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
-  ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมให้สามารถใช้การ ได้อย่างมีคุณภาพ
-  ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ
-  มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชาชนมีความอุ่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
-  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพและไม่มีมลพิษ
-  หน่วยงาน/องค์กร บุคลากร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และประชาชนมีความพึงพอใจ

เนื้อที่
         
ตำบลสบแม่ข่ามีเนื้อที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
         
ตำบลสบแม่ข่า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่ข่า และแม่น้ำปิง ไหลผ่านติดทางตะวันออกของตำบล ไม่มีพื้นที่ป่า เหมาะสำหรับปลูกพืชระยะสั้น


แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำของตำบลสบแม่ข่า ได้แก่
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่ข่า
ชลประทานแม่แตง

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านท่าขี้ควาย (บ้านวังศรี)
หมู่ที่ 2  บ้านน้ำโท้ง
หมู่ที่ 3  บ้านเกาะ
หมู่ที่ 4  บ้านท่าศาลา
หมู่ที่ 5  บ้านหนองคำ

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น      2,435  คน
ประชากรชาย                   1,245  คน
ประชากรหญิง                 1,190  คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย  541 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
        
อาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่รับจ้างนอกตำบลและทำการเพาะปลูก

สถานที่ท่องเที่ยว
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ 
หมู่ที่  3  ลำไยต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4  วัดพระเจ้าอมลิ้น ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา

สภาพทางสังคม
การศึกษา
ตำบลสบแม่ข่า มีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านวังศรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย
นอกจากนี้ยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ศาสนา
ราษฏรใน ตำบลสบแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในตำบลสบแม่ข่ามีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง คือ
 1. 
วัดรัตนอารามใหม่  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  1  บ้านท่าขี้ควาย
 2. 
วัดศรีวารีสถาน  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  2  บ้านน้ำโท้ง
 3. 
วัดไชยสถาน   ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  3  บ้านเกาะ
 4. 
สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  4  บ้านท่าศาลา
 5. 
วัดจันทราวาส  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  5  บ้านหนองคำ

การสาธารณสุข
        
มีจำนวน 1 แห่งคือ สถานีอนามัยประจำตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีตู้ยามประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง

การบริการพื้นฐาน
มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน
มีถนนคอนกรีตเกือบเต็มพื้นที่

  
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550