องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
         
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลสบแม่ข่าขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ประวัติความเป็นมาตำบลสบแม่ข่า
         
ตำบลสบแม่ข่า เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า สบแม่ข่า”  มาจากการที่น้ำแม่ข่าไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำปิง จึงกลายเป็นตำบลสบแม่ข่า

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต
         
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหางดง โดยระยะห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

-  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลป่าแดด
-  
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลขัวมุง และดอนแก้ว
-  
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านแหวน สันผักหวาน และขุนคง
-  
ทิศใต้ ติดต่อตำบลขุนคง

วิสัยทัศน์ (Vision)
สิ่งแวดล้อมดี  มีวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พาเศรษฐกิจพอเพียง

-  
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
-  กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
-  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-  ประชาชนมีช่องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-  เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย พร้อมทั้งได้รับการสืบสานและพัฒนาตามยุคสมัยอย่างเหมาะสม
-  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย และให้ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
-  ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมให้สามารถใช้การ ได้อย่างมีคุณภาพ
-  ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ
-  มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชาชนมีความอุ่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
-  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพและไม่มีมลพิษ
-  หน่วยงาน/องค์กร บุคลากร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และประชาชนมีความพึงพอใจ

เนื้อที่
         
ตำบลสบแม่ข่ามีเนื้อที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
         
ตำบลสบแม่ข่า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่ข่า และแม่น้ำปิง ไหลผ่านติดทางตะวันออกของตำบล ไม่มีพื้นที่ป่า เหมาะสำหรับปลูกพืชระยะสั้น


แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำของตำบลสบแม่ข่า ได้แก่
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่ข่า
ชลประทานแม่แตง

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านท่าขี้ควาย (บ้านวังศรี)
หมู่ที่ 2  บ้านน้ำโท้ง
หมู่ที่ 3  บ้านเกาะ
หมู่ที่ 4  บ้านท่าศาลา
หมู่ที่ 5  บ้านหนองคำ

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น      2,435  คน
ประชากรชาย                   1,245  คน
ประชากรหญิง                 1,190  คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย  541 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
        
อาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่รับจ้างนอกตำบลและทำการเพาะปลูก

สถานที่ท่องเที่ยว
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ 
หมู่ที่  3  ลำไยต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4  วัดพระเจ้าอมลิ้น ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา

สภาพทางสังคม
การศึกษา
ตำบลสบแม่ข่า มีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านวังศรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย
นอกจากนี้ยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ศาสนา
ราษฏรใน ตำบลสบแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในตำบลสบแม่ข่ามีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง คือ
 1. 
วัดรัตนอารามใหม่  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  1  บ้านท่าขี้ควาย
 2. 
วัดศรีวารีสถาน  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  2  บ้านน้ำโท้ง
 3. 
วัดไชยสถาน   ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  3  บ้านเกาะ
 4. 
สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  4  บ้านท่าศาลา
 5. 
วัดจันทราวาส  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  5  บ้านหนองคำ

การสาธารณสุข
        
มีจำนวน 1 แห่งคือ สถานีอนามัยประจำตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีตู้ยามประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง

การบริการพื้นฐาน
มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน
มีถนนคอนกรีตเกือบเต็มพื้นที่

  
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550